Bông lọc bụi khí tại Hà Nội

Bông lọc bụi khí tại Hà Nội gồm các loại: Bông lọc bụi khí G1 (dày 5mm), Bông lọc bụi khí G2 (dày 10mm), Bông lọc bụi khí G3 (dày 15mm), Bông lọc bụi khí G4 (dày 20mm). Kích thước dạng cuộn: 2m x 20m.